ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

ТАКСИ
Родителите заплащат такса съгласно Закона за местните данъци и такси.

Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет. Таксата включва 10 лв. такса абонамент + 2 лв. на ден такса храна.

Такса храна за изтеклия месец и абонаментната такса за текущия се заплащат от 1 до 10 число.
При отсъствие на децата такса храна не се заплаща за времето, през което те отсъстват, при условие че родителите писмено са уведомили директора.

Когато за дете, прието в ДГ, родителят представи заявление за отсъствие по уважителни причини за срок повече от един месец /или медицински документ за необходимостта от продължително лечение/, то се освобождава от абонаментна такса със заповед на директора, а мястото на детето временно може да бъде заето от друго дете. Абонаментна такса не плащат и децата от подготвителната група.

Преференции ползват сираци, полусираци, осиновени деца, деца на самотни родители и родители, освидетелствани от ТЕЛК с над 70 % нетрудоспособност, всяко второ и трето дете от едно семейство, при условие че всички посещават детски заведения.

Преференции и намален размер на таксите се определят с решение на Общинския съвет.


Всички права запазени | vasillevski1@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню