ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

ПРИЕМ

Приемането на деца в детското заведение става с писмено заявление по образец от родителите или настойниците. Приемът е целогодишен като групите се сформират по възрастов признак от 1 юни до 15 септември.
Необходими документи за записване:               -Копие от акта за раждане;
-Медицинско свидетелство по образец с нанесени резултати от микробиологично изследване за бацилоносителство, паразитологично изследване и фекална маса;
-Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар за имунизационния статус на детето:
=изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ;
=медицинска бележка от лекар, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в ДГ.
В детската градина могат да се приемат и деца (до 2 в група) със специални образователни потребности, съгласно чл. 28, ал.3 от ППЗНП. В детската градина се приемат деца през цялата година, при наличие на свободни места.
Децата се отписват от ЦДГ:
-По желание на родителите или настойниците.                    -При постъпване в първи клас.
-При незаплащане на абонаментна такса за два последователни месеца.
-При отсъствие за повече от един месец без представено заявление от родителите, с изключение на децата от подготвителната група.
През летните месеци на годината детското заведение преустановява работа за 1 месец. Това става по график, утвърден със заповед на кмета на общината. През същия този период по решение на директора може да се сформира дежурна група, която да посещава друго детско заведение.


Всички права запазени | vasillevski1@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню